Ediții Pidalion

0
2202

Prima ediție 1800:

Pedalion tes noetes neos, tes mias, hagias, katholikes, kai apostolikes ton orthodoxon ekklesias… para Agapiou hieromonachou kai Nikodemou monachou

Ediția a 2-a

Πηδάλιον της νοητής νηός, της Μίας Αγίας, 2η εκδ.Εν Αθήναις :Εκ της Τυπογραφίας του εκδότου Κωνσταντίνου Γκαρπολά,Αωμα’ 1841

Πηδάλιον της νοητής νηός, της Μίας Αγίας, Εν Αθήναις, 1886

Pidalion, traducere română, 1841

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.